Referater fra generalforsamling

Her ligger det sidste referat fra generalforsamlingen i hver af de 2 moderklubber

 

Generalforsamling i AIF Håndbold tirsdag den 25. april.

Formand Christina Kronholm Christensen (Chrisser) bød velkommen til de ca. 20 fremmødte.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere: Betina Worm blev valgt til dirigent - og Buller og Joan blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, idet invitationen er lagt på hjemmesiden den 11.4.2017. (Altså 14 dage før, som vedtægterne foreskriver)

 1. a: Formand Christina Kronholm Christensen fremlagde sin beretning - herunder fra diverse udvalg. Beretningen ligger på AG's hjemmeside, men her er hovedpunkterne i beretningen; Det har været en spændende og udfordrende sæson hvor en del af vores trænere gennem mange år valgte at gå på pension. Der var afskedigelser - bl.a. hos dame senior i håbet om at forblive i 3. division. Hermed en særlig tak til Mikkel.

  Og der var også en tak til Dorthe Johansen samt Lars Blume for at støtte bestyrelsen med al deres erfaring. Bestyrelsen vil også gerne takke de mange engagerede trænere - og heldigvis fortsætter rigtig mange. Ellers kan der nævnes, at Albertslund oldgirls har valgt at stoppe - og at vi lægger oldgirls sammen til et AG-hold fremover. De kommer til at træne under Lis i Glostrup. Så er der lavet en aftale med Daniel om, at han prøver at finde sponsorer til hele klubben - specielt nu her, hvor vi skal skifte tøj inden for 3 år til Craft. Sidst, men ikke mindst, blev der spurgt til planen for hallen - og Chrisser kunne oplyse, at begge haller efter planen står klar, når der er opstart i uge 32.

  B: Der er ikke særlige udvalgsberetninger - de ligger under bestyrelsens beretning.

  C: Helle fremlagde regnskabet - og kunne sige, at det havde været et lærerigt år - og at der fortsat vil være en del at lære. Og heldigvis er der fortsat penge på kontoen. Der er lidt afvigelser fra budgettet - bl.a. fordi der ikke er udlignet kontingent mellem GH og AIF endnu. Vi har haft højere trænerudgifter, som bl.a. skyldes den store udskiftning. Budgettet blev også gennemgået - og der var spørgsmål til trænerudgifter, der var budgetteret til det samme i næste sæson - men her forventes det, at vi overholder budgettet. Der bliver arbejdet på at forbedre vores hjemmeside - hvilket medfører øgede udgifter.

  Regnskabet godkendes enstemmigt.

  Budget: Følgende kommentarer blev knyttet til budgettet. Vi har nedjusteret forventningerne til indkomst på vores stævne - og vi er ikke sikre på at vi skal fortsætte med at hjælpe KIF, så indkomsten herfra er også nedjusteret. Vi vil arbejde på at få flere sponsorpenge for at udligne nedgangen i indkomst. Vi vil desuden kigge på kontingenter - herunder studierabatten. Der var forslag fra Dorthe om, at vi til næste års regnskab/budget fik lagt et fast tilskud fra Vennerne ind, da dette er aftalt til eks. ungdomsafslutning. Der blev spurgt til, om kontingenterne generelt ville stige - og det er ikke meningen, men der skal justeres, så eks. mødreholdet og oldgirls betaler det samme for den samme træningsmængde.

 2. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår, at punkt 5 "Valg af diverse udvalg" bliver slettet fra dagsordenen. Forslaget blev dog frafaldet, da det står i AIF's vedtægter.

 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a: Valg af formand, sekretær og bestyrelsessuppleanter for to år i lige år. De er ikke på valg i år, så intet valg.

b: Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer for to år i ulige år. Trine er på valg og modtag genvalg. Jesper er på valg - og ønsker ikke at modtage genvalg. Birgitte Agerholm blev valgt for en toårig periode.

c: Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer for et år. Birgitte Agerholm er på valg - hun blev valgt for en toårig periode - og der var ingen andre, der ønskede at stille op. Efter vedtægterne skal der sidde min. fem i bestyrelsen - og dette er stadig overholdt. Så intet valg.

 1. Valg af diverse udvalg: Bestyrelsen fik mandat til selv at sammensætte udvalgene.

 2. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant: Christian, Buller og Niki ønskede genvalg - og blev valgt.

 3. Valg af delegerede til AIF's generalforsamling: Dorthe sidder der som repræsentant i forvejen - og Niki har sidste år været valgt til at repræsentere os - han fortsætter gerne. Derudover fik bestyrelsen mandat til at udpege delegerede fra gang til gang.

 4. Evt.: Der var intet til evt.

   

  Bestyrelsen takker herefter Jesper for hans store arbejde i bestyrelsen

               

 

 

Generalforsamling Glostrup Håndbold 25.04.2017

Formand Marianne Frost bød velkommen!

 1. Valg af dirigent: Louise Thorsen blev valgt som dirigent - og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet indkaldelsen var lagt på hjemmesiden den 11.04.2017.

 2. Valg af stemmetællere: Chrisser og Dorthe blev valgt som stemmetællere.

 3. Formandens beretning: Frost fremlagde beretningen; bestyrelsen har mistet flere medlemmer, og der har været meget arbejde og dermed et hårdt år - heldigvis har der været et godt samarbejde med AIF's bestyrelse. Bestyrelsen har ikke haft så meget fokus på seniorafdelingen grundet for få hænder - men vil gerne gøre mere fremover. Der planlægges fælles klubdage, hvor seniorholdene spiller på samme dag med efterfølgende spisning. Bestyrelsen takkede endvidere klubbens fantastiske trænere og ledere - der bl.a. har taget godt imod, at vi kun har haft en hal i Alb. Og så blev der nævnt, at vi har haft tre hold med til SM; U14 2 drenge, der fik bronze, U14 pige, der fik bronze, og ikke mindst oldboys, der fik sølv. Stort tillykke! Derudover har vi fået lavet en ny aftale med Daniel om, at han fremover ikke kun skaffer sponsorer til eget hold, men til hele klubben - specielt nu her, da vi har lavet ny tøjaftale med Craft - vi skal have skiftet alt tøj inden for tre år. Der må dog gerne stadig gerne laves "private" sponsoraftaler, men disse skal lige vendes med klubben inden de effektiviseres.

  Vi har nogle forskellige opgaver - desværre ser det ud til, at vi ikke fortsætter i KIF, da vi ikke har fået vores penge. Men vi har stadig diverse løb for Sparta - bl.a. 10. juni, men det er samme dag som strandhåndbold for ungdom.

  Sidst, men ikke mindst, vil GH og AIF slå deres oldgirls-hold sammen, da hver klub ikke længere har så mange spillere - og der i forvejen har været hjælp fra AIF til GH i denne sæson. Lis fortsætter som træner om onsdagen i Glostrup. Alle er velkomne!

  Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

 4. Regnskab og budget: Joan fremlagde regnskabet - og kunne bl.a. berette, at vi har haft større udgifter på internet grundet optimering. Derudover blev det nævnt, at der er brugt flere penge på ungdom end på seniorer - men som nævnt i beretningen kommer der flere tiltag i den nye sæson. Vores udgifter til kurser har været højere - men dermed også tilskuddet fra kommunen. Desværre er der et underskud på kr. 27.283,52 i indeværende år. Vores tilgodehavende hos Sparta er kommet ind, men er ikke nået med i regnskabet. Der er også en del udeståender på kontingent, som der vil blive gjort noget ved. Der blev spurgt til regnskab for Tutten, men da omsætningen er på under 50.000, skal der ikke fremlægges regnskab herfor.

  Budget: Tilskuddet fra kommunen falder til 100.000 fra 120.000 - bl.a. pga. færre aktivitetstimer (Italienstur) - de vil dog stige igen næste år. Og så er der budgetteret lavere for indtægter fra KIF, da vi ikke er sikre på at fortsætte vores samarbejde. Desværre er der også budgetteret med underskud til næste år.

  Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

 5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår, at ændre vedtægterne, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 5 til 3 i forbindelse med vores tætte samarbejde med AIF's bestyrelse. Samtidig ønsker bestyrelsen mandat til at tage nye medlemmer ind i bestyrelsen i løbet af året.

  I forbindelse med dette forslag blev der spurgt til muligheden af at slå AIF og GH sammen. Bestyrelsen er bange for at miste træningstider, men vil undersøge det nærmere. Dette gøres inden udgangen af 2017. Mange spillere føler sig alligevel som AG'ere. Risikoen ved at lægge klubberne sammen kan dog også være, at flere frivillige til bestyrelser falder fra. Så starter man med 8 - og inden længe ryger nogle fra. Det er i hvert fald HRØ's erfaring.

 6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer: Der blev besluttet, at der skal være min. 3 medlemmer i bestyrelsen; formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Der kan stemmes flere ind på generalforsamlingen eller komme flere ind i løbet af året. Det blev enstemmigt vedtaget.

 7. Valg af formand: Formanden er ikke på valg i år.

 8. Valg af bestyrelsesmedlem for to år: Winnie modtager genvalgt og blev valgt.

 9. Valg af kasserer: Joan modtager genvalg - og blev valgt.

 10. Valg af administrator: Ingen vælges - og punktet ønskes slettet til næste møde.

 11. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: Bestyrelsen opstiller Alice Johannsen, som blev valgt.

 12. Valg af to revisorer: Louise og Sanne modtager genvalg - og blev valgt.

 13. Valg af revisorsuppleant: Christina Foldager blev valgt.

 14. Evt. nedsættelse af valg/udvalg: Der var intet til pkt.

 15. Evt. Der blev spurgt til Amazing Jewelry v/ Kasi Jesper - Dorthe havde lavet et medlemsarrangement hos dem - og der vil blive afholdt et møde med henblik på et samarbejde fremover.

   

  Herefter ville Frost gerne sende en stor tak til Frank og Malene, som er stoppet i bestyrelsen.

  Og tak til AIF for godt samarbejde.

   

  Referent: Betina Worm, AIF's sekretær

 

AG Håndbold     •     Sammenslutning mellem Albertslund Håndbold og Glostrup Håndbold     •     info@aghaandbold.dk
Links replika ure replika ure