Privatlivspolitik for AG Håndbold

 Gældende for AIF Håndbold og Glostrup Håndbold grundet holdfællesskab,  i det følgende anvendes AG Håndbold

25. maj 2018

 

AG Håndbolds dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.   


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

AG Håndbold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Helle Jensby

Mail: Kasserer_aif@aghaandbold.dk

Mobil: 4095 5628

 

Kontaktperson: Trine Kronholm Hoffmann

Mail: formanden_aif@aghaandbold.dk

Mobil: 5045 4323

 

CVR: 31802210 (AIF) 30064275 (GH)

Website:  www.aghaandbold.dk

 

 

Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Medlemsoplysninger: 

-      Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings- og kontaktoplysninger som Medlemsnr. Medlemsstatus (ind-/udmeldt), saldo, navn, adresse, e-maliadresse(-r), telefonnr, køn, fødselsdato, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, opkrævningsmetode, nyhedsbrev "ja/nej", klubmedlemskab (AIF/GH), PBS-aftalenr. Kodeord, tilmeldte aktiviteter (hold, arrangementer, stævner m.v.), opkrævning og betaling af tilmeldte aktiviteter. Holdtilknytning, kampe, spillertrøjenr. 

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

o   Profilbilleder og holdbilleder

 

2)   Oplysninger om ledere og trænere:  -           Almindelige personoplysninger: 

o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse  o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

o   CPR-nummer

o   Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest o Profilbilleder

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

        Offentlige myndigheder, f.eks. indhentelse af Børneattester på trænere og ledere 

        Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

        Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

        At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale med dig

        Behandling efter lovkrav

        Behandling med samtykke

 

Formålene: 

1)   Formål med behandling af medlemsoplysninger: 

        Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

        Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 

        Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

        Levering af varer og ydelser du har bestilt 

        Administration af din relation til os

 

2)   Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere: 

        Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

        Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

        Opfyldelse af lovkrav

        Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende

        Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

        Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v. 

        Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 

        Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

        Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

        Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 

        Fremsendelse af info om foreningens virke.

        Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF/HRØ Håndoffice, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

        Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen samt af hensyn til evt. kommunal revision af medlemstilskud (udmeldelsesåret + 3 år).

        Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. 

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen Ulønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt Lønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

        Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

        Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

        Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

        Retten til indsigt i egne personoplysninger

        Retten til berigtigelse 

        Retten til sletning 

        Retten til begrænsning af behandling

        Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

        Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken   

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

AG Håndbold     •     Sammenslutning mellem Albertslund Håndbold og Glostrup Håndbold     •     info@aghaandbold.dk
Links replika ure replika ure